Japanese Number 0 – 10

0 – zero 1 – Ichi 2 – Ni 3 – San 4 – Yon/Shi 5 – Go 6 – Roku 7 – Nana/ Shichi 8 – Hachi 9 – Kyu 10 – Ju